Přijímání nových žáků

Oznámení o konání zápisu do 1. ročníku

 

Zápisy do 1. tříd budou pro Základní školu Volyňku, z. s. probíhat v těchto termínech a lokacích:

  • ve středu 27. dubna 2022 ve Volyni,
  • ve čtvrtek 28. dubna 2022 ve Strakonicích,
  • a ve čtvrtek 28. dubna 2022 v Českých Budějovicích.

Časový harmonogram příchodu k zápisu jednotlivých dětí a formuláře dostanete emailem do 15. března 2022.

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, prosím, podejte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně a přineste ji k zápisu se všemi níže uvedenými dokumenty.

K zápisu prosím přineste tyto dokumenty:
1. Přineste rodný list dítěte.

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte ji a podepište.
  2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ. Prosím, vyplňte ho a podepište.
  3. Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti rodiče, kteří budou o něj žádat. Současně však vyplní všechny předcházející dokumenty.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2022.

 

 

Další doplňující informace a formuláře žádostí je možné si vyžádat telefonicky na čísle +420 776 029 734 nebo na emailu zsvolynka@gmail.com.

 

O přijetí do školy rozhodne ředitelka ZŠ Volyňka a o svém rozhodnutí bude všechny účastníky zápisu ve stanovené lhůtě informovat.

 

 

 

Ve Volyni, dne 30. března 2022                                                                       Mgr. Petra Mrkvičková

                                                                                                                              Ředitelka ZŠ Volyňka, z.s.

 

Doporučené kroky vedoucí k přijetí dítěte do Základní školy Volyňka, z.s.

1) Den otevřených dveří pro rodiče s dětmi

Přijďte se podívat i se svými předškoláky k nám do školy. Vzhledem k současné situaci bude den otevřených dveří probíhat dle individuální domluvy. Termín schůzky si můžete sjednat na tel. 776 029 734 nebo emailem: zsvolynka@gmail.com

2) Workshop pro rodiče

Workshop se koná v odpoledních hodinách v předem stanoveném termínu a trvá 90 minut. Přihlášení zájemci z řad rodičů se s námi setkají přímo ve škole. V úvodní části budou seznámeni s konceptem výuky a budou mít možnost blíže poznat prostředí a zázemí školy. V rámci workshopu je samozřejmě prostor i pro případné dotazy. Hlavní částí workshopu je „aktivní participace a učení se prožitkem,“ kdy se z rodičů stávají na jednu vyučovací hodinu opět školáci, a mají tak možnost sami si vyzkoušet, jak to u nás ve škole chodí.Prosíme předem o přihlášení na zsvolynka@gmail.com

3) Týden na zkoušku pro předškoláky

Posledním krokem je tzv. týden na zkoušku. Z vašeho předškoláka se na týden stane opravdový školák. Bude nedílnou součástí našeho kolektivu, bude plnit zadané úkoly, bude se účastnit školních akcí a bude se s námi učit novému. Vyzkouší si tak, jak to u nás ve škole chodí, a zda-li se mu/jí bude s námi opravdu líbit. Po skončení celého týdne se sejdeme u jednoho stolu a společně zhodnotíme jeho průběh.

Týden na zkoušku se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.

4) Podpis smlouvy

Smlouva je s každým rodičem konzultována individuálně.

5) Zápis do 1. třídy

V případě naplněné kapacity mají přednost děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvovaly česko-anglický dětský klub a dětskou skupinu Volyňka. Dále zohledňujeme kritérium prorodinné politiky, a tedy přednostně jsou přijímány děti, které mají v naší škole sourozence.

Oznámení o přijetí

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

– na webových stránkách školy    www.skolavolynka.cz

– na vstupních dveřích školy

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Poznámka: Možné změny vyhrazeny.

Informace ohledně předškolní třídy pro děti 4-6 let na tel. 776 029 734.

Pokud jsou Vaše děti již řádně zapsané na nějaké jiné škole, není pozdě na to, abyste vaši stávající školu změnili na jinou. Pokud chcete, mohou k nám Vaše děti přestoupit. Jedná se o velmi jednoduchou proceduru. Stačí vyplnit žádost o přestup a předat ji našemu řediteli. Vše ostatní zařídíme dle školského zákona za Vás.